Kastro λab #1

13-18/8/2018

Το Kastro λab#1 ήταν ένα εργαστήριο με την μορφή φιλοξενίας που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο, πρώην Δημοτικό Σχολείο, που βρίσκεται στην περιοχή κάστρο στην Ιουλίδα Κέας στις 13-18 Αυγούστου 2018.

Ο στόχος του εργαστηρίου ήταν διττός. Αφενός να αναζητηθούν οι νέες ιδέες-προτάσεις για την επανάχρηση του κτηρίου, αφετέρου να κατοικηθεί το κτήριο πάλι έτσι ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια η πραγματική δομή του, να εξερευνηθούν και να καταγραφούν οι επεμβάσεις που θα ήταν απαραίτητες να πραγματοποιηθούν στο κτήριο, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει στο μέλλον. Δουλεύοντας σε ομάδες καθημερινα, ανάλογα με τις επιμέρους ενότητες, όλοι οι συμμετέχοντες που φιλοξενήθηκαν αυτές τις μέρες στο κτήριο αλλά και όσοι καλέστηκαν να το επισκεφτούν συνεισφέραν με την δική τους εμπειρία προς μία ολοκληρωμένη πρόταση επανάχρησης του κτηρίου. 

Μέσα από πρωτοβουλίες σαν και αυτήν, η Keos Culture στοχεύει να αναδείξει την αναγκαιότητα για την ανάληψη συντονισμένης και συλλογικής δράσης από όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα και της τοπικής κοινότητας, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η πολιτιστική κληρονομιά και εν γένη ο πολιτισμός με όλες του τις μορφές για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Κέας. Μπορείτε να δείτε τη μελέτη εδώ.

Kastro Lab was a residency workshop held in the building, formerly Primary School, located in the Kastro area in Ioulida between August 13-18, 2018. The aim of the workshop was twofold. On the one hand, to search for new ideas-proposals for reuse of the building, on the other, to dwell the building again in order to accurately reflect its actual structure, to explore and record the necessary  interventions in order to reuse it in the future.

Through a series of daily meetings, working in groups according to the individual sections, all the participants who were hosted these days in the building and those invited to visit it, contributed their own experience to a complete proposal to reuse the building.

Through actions like this one, Keos Culture aims to highlight the need for coordinated and collective action by all stakeholders, including local municipality, the private sector and local society, in order to maximise the opportunities offered by the cultural heritage  for the social and economic development of Kea. You can read the proposals here.

Kea Island Cyclades

84 002 Greece

E:info@keosculture.org

Tel: +30 6974427085

© KEOS CULTURE 2020