Η προσπάθεια για τη δημιουργία του Φωτογραφικού Αρχείου Κέας άρχισε τον Ιανουάριο του 2019. Μετά από αναγγελία στην ιστοσελίδα του Δήμου,τη διάδοση μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, την έρευνα σε φωτογραφικά αρχεία μουσείων, σε προσωπικές και οικογενειακές συλλογές συγκεντρώθηκαν 1600 φωτογραφίες.

Από αυτές επιλέχθηκαν περίπου 500 φωτογραφίες, οι οποίες εκτίθενται στην έκθεση Βιόσφαιρα “Φωτογραφικά τεκμήρια Κέας”, που πραγματοποιήθηκε από την 1η έως τις 25 Αυγούστου 2019 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας, στο Ιστορικό Δημαρχείο Ιουλίδας και στο Πνευματικό Κέντρο Κορησσίας "Στυλιανός Ρέστης". Το φωτογραφικό υλικό χρονικά εκτείνεται από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τη δεκαετία 1970.

Work on the creation of the Photographic Archive of Kea began in January 2019. Through announcements on the Municipality’s website, social media outreach, research conducted in several museums’ archives as well as generous offers from family and personal collections, 1600 photos were collected.

From these, approximately 500 were selected for the exhibition Biosphere Keos “Photographic Evidence of Kea”, which took place from August 1st through August 25th, 2019, in three locations on the island: The Archeological Museum of Kea, the Historical Town Hall of Ioulida and the Cultural Center Stilianos Restis in Korissia. The photographic material displayed in this exhibition dates from the late 19th century to the 1970s.

Mneme, the Muse of memory, is living culture as it is retold and rewritten through each word or new glimpse of the past. Old and new, past and future can mingle. Visual culture can be a vessel for story telling, imprinting visual memory of the past but at the same time opening up history to the present and the future.

Η Μνημοσύνη, η μούσα της μνήμης είναι η ζωντανή κουλτούρα καθώς αναπαράγεται και ξαναγράφει κάθε λέξη ή κάθε νέα φευγαλέα ματιά του παρελθόντος. Το παλιό και το νέο, το παρελθόν και το μέλλον μπορούν να ανακατευτούν.Ηοπτικήκουλτούραμπορεί να είναι ένα σκάφος για την αφήγηση ιστοριών, την αποτύπωση της οπτικής μνήμης του παρελθόντος αλλά ταυτόχρονα ανοίγει την ιστορία στο παρόν και στο μέλλον.

Kea Island Cyclades

84 002 Greece

Tel: +30 6974427085

  • Instagram
© KEOS CULTURE 2019